icon Fırsatlar icon İlanlar icon SoruYorum

Yasaklı Ürünler Listesi

 

BİZ Platformu’nda (Mobil Uygulama, Web Sitesi) İlanı Verilemeyecek Olan Yasaklı Ürünler Listesi

İlaç Satışı

BİZ Platformu’nda her türlü reçeteli ya da reçetesiz ilaç satışı yasaktır. Ayrıca veteriner tıbbi ürünlerinin satışı da yasaktır.
(İlgili mevzuatlar; 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu, Beşeri Tıbbi Ürünler Ruhsatlandırma Yönetmeliği)

Siyasi İçerikli Ürünler

Tüm siyasi içerikli ürünler ile siyasi içerik barındıran görsele sahip ürünlerin (Bayrak, Kupa, Yüzük, Resim, Portre, Maket, Siyasi parti görseli barındıran ürün resimleri vb.) ilanının BİZ Platformu’nda verilmesi yasaktır.

Alkollü İçecek Ve Tütün Mamülleri

Alkol ve tütün mamullerinin BİZ Platformu üzerinden satışına, bu ürünlerin markalarının alenen gösterilmesine izin verilmemektedir.
(Dayanak teşkil eden mevzuatın başlıcaları;
4250 sayılı İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı Kanunu
4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi ve Kontrolü Hakkında Kanun
Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerin Satışına Ve Sunumuna İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik)

4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 3. Maddesinin 1., 2., 5., 11. ve 14. fıkraları gereği olarak; Tütün, tütün mamulleri ve benzeri ürünler ile bu ürünlere ait isim, marka ya da ibare taşıyan ya da bu ürünlere benzeyen ya da bunları çağrıştıran şekillerde olan her türden ürünler ve elektronik sigaralar.

Sağlık Beyanlı Ürünler Ve Cihazlar

Tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünlerin aşağıda bağlantı adreslerine yer verilen mevzuat uyarınca hukuka aykırı tanıtım ve satışı yasaktır.
(İlgili mevzuatın başlıcaları şu şekilde sıralanabilecektir:
1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanunu
Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelik)

Sağlık Bakanlığı’nın aşağıda bilginize sunulan 25.04.2014 tarihli Bilgilendirme Yazısı gereğince; tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünlerin tanıtım ve satışı yasaktır. Sağlık Bakanlığı’nın 25.04.2014 tarihli Bilgilendirme Yazısı: “Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından hazırlanan 07/06/2013 tarih ve 28670 sayılı “Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte” Sağlık Beyanı; İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler olarak tanımlanmıştır. Mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanında bulunarak yapılan ürün tanıtım/satışlarına yönelik olarak uygulanan yaptırımların arttırılması amacıyla 02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” a sağlık beyanıyla ilgili madde hükmü eklenmiştir. İlgili Kanunun 31 inci maddesi 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrası, “Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhâl erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında Yirmi Bin Türk Lirasından Üç Yüz Bin Türk Lirasına kadar idari para cezası verilir. Fiillerin tekrarı hâlinde verilecek idari para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır” şeklinde, aynı Kanunun 32 nci maddesi ise, 1262 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası “Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanı belirten ürünlerin tanıtım ve satışı yasaktır.”

Ateşli Silah ve Kesici Alet Satışı

Kuru sıkı, saçma atan havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, saçma atan havalı tabancaların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınlarının vb.), patlayıcı maddelerin, her türlü kesici ve delici aletin (kılıç, kama, kelebek, muşta, dikiş tutmaz vb.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silah ve kesici aletlerin satışı yasaktır. Mutfak, Avcılık, Kamp amaçlı çakıların ve bıçakların, Sanayide kullanılan bıçakların (Döner Bıçakları vb.) ve antika, dekoratif amaçlı ürünlerin satışı sadece kesici özelliğinin bulunmamasını belirtmesi halinde satışı yapılabilir.
(İlgili yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibidir.
6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun)

Yanıcı Ve Patlayıcı Malzemeler

Av ve taş barutları, tüfek ve tabanca fişekleri, şenlik fişekleri, havai fişek, maytapların dolu veya boş av fişekleri, av kurşunları gibi patlayıcı malzemeler ile av malzemelerinin satışı yasaktır. (Başlıca düzenleme aşağıdaki gibidir.
87/12028 sayılı Tekel Dışı Bırakılan Patlayıcı Maddelerle Av Malzemesi Ve Benzerlerinin Üretimi, İthali, Taşınması, Saklanması, Depolanması, Satışı, Kullanılması, Yok Edilmesi, Denetlenmesi Usul Ve Esaslarına İlişkin Tüzük)

Bandrolsüz Ürün Satışı

Telif hakları gereğince korunan sesli, görüntülü, yazılı vb. belgelerin bandrolsüz (kopyalanmış) şekilde satışına izin verilmez.
(Bahsi geçen korumaya ilişkin düzenlemelerin başlıcaları aşağıda belirtilen kanunda yer almaktadır.
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu)

Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler

Müstehcenlik sınırını aşan veya pornografik CD / DVD, dergi gibi yayınlar ile erotik oyuncakların satışına izin verilmemektedir.  Para karşılığı cinsel ilişki tanıtımı içeren ilanlara izin verilmemektedir.
(İlişkin mevzuat; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu)

Şans Oyunu Biletleri ve Makineleri

Sonucu ileriki tarihte belli olacak oyunların (Piyango, loto vb.) biletlerinin satışına ve talih, baht gerektiren ticari oyun makinelerinin satışına izin verilmemektedir.
(İlgili mevzuatlar; Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik)

Replika Ürün Satışı

Aşağıda bahsi geçen düzenleme kapsamında koruma rejimi altında olan ve başkası adına tescilli olan marka ibarelerine, logolara ve tasarımlara hukuka aykırı şekilde yer verilmesi ve bu bağlamda replika ürün satışı yasaktır.
(Bahsi geçen düzenleme; 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu)

Kültür ve Tabiat Varlıkları

Aşağıda bahsi geçen yasal düzenlemeler uyarınca Şirketimiz tarafından yönetilen BİZ Platformu’nda devlet şeref madalyası, devlet övünç madalyası, devlet üstün hizmet madalyası, devlet savaş madalyası ve devlet nişanı, cumhuriyet nişanı; liyakat nişanı satışı yasaktır.
(2933 sayılı Madalya ve Nişanlar Kanunu
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu)

2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında; "Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait tarihî değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal Atatürk'e ait zatî eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar" korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları olarak nitelendirilmektedir. Öncelikle; bu kanun kapsamında yukarıda ifade edilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının gerekli olup olmadığının tespiti açısından "Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili Ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikteki" düzenlemeler doğrultusunda tasnif ve tescile tabi tutulur. Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyen eserler ise sahiplerine bir belge ile iade edilir. Bu sebeple tasnif ve tescile ilişkin belgesi olmayan eserlerin Bu Web Sitesinde satışı yasaktır. Ayrıca; 2933 Madalya ve Nişanlar Kanunu gereği; Devlet Şeref Madalyası; Devlet Övünç Madalyası; Devlet Üstün Hizmet Madalyası; Devlet Savaş Madalyası ve Devlet Nişanı; Cumhuriyet Nişanı; Liyakat Nişanıları'nın Bu Web Sitesinde satışı yasaktır.

 

Belge Satışı

Yetkili kurumlarca verilmiş diploma, yetki belgesi, izin belgesi vb. ürünlerin BİZ Platformu üzerinden satışına/kiralanmasına izin verilmez.

Trafik Aygıtları ve Plaka

Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünlerin, şahsi plaka satışı ve APP plaka satışı yasaktır. Ayrıca plakalık satışlarında plakaların açıkça gösterilmesine izin verilmez.

Fon & Hisse Senedi

Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.

Organ

İnsan organlarının satışı yasaktır.
(Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat;
2238 sayılı Organ ve Doku Alınması, Saklanması, Aşılanması ve Nakli Hakkında Kanun)

Evcil Hayvan Ve Yasalarca Yasaklanmış Hayvanlar

BİZ Platformu üzerinde ücretli evcil hayvan satışı ve satışı, yetiştiriciliği ve üretimi kanunlarca yasaklanmış/sınırlandırılmış hayvanların satışı yasaktır.
(İlgili mevzuatlar;
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
Av Ve Yaban Hayvanlarının Ve Yaşam Alanlarının Korunması, Zararlılarıyla Mücadele Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik)

Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Stafford cinsi köpekler, Saka, İskete, Florya cinsi kuşlar, Yılan, Timsah vb. sürüngenler, Örümcek, Akrep, Çiyan vb. eklembacaklılar, Sincap, Tilki, Kurt, Kirpi, Yabani Tavşan, Ada Tavşanı, Domuz, Saksağan, Bıldırcın, Keklik, Kaya Güvercini, Çulluk, Sülün, Yaban Kazı gibi av ve yaban hayvanları sınıfına giren hayvanların satışı yasaktır.

Şans Oyunu Biletleri ve Makineleri

Sonucu ileriki tarihte belli olacak oyunların (Piyango, loto vb.) biletlerinin satışına ve talih, baht gerektiren ticari oyun makinelerinin satışına izin verilmemektedir.
(Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat;
Şans Oyunları Lisansının Verilmesi, Lisansa Konu Faaliyetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Yönetmelik)

Tarım İlaçları Ve İlaçlama Makineleri

Tarla, bahçede zirai ilaçlamalarda kullanılan pülverizatör, atomizer vb. ürünlerin ve zirai ilaçların satışına izin verilmez. Sadece el tipi olan bahçe için kullanılan ilaçlama makinelerine izin verilmektedir.
(İlgili mevzuat aşağıdaki gibidir.
Zirai Mücadele Alet ve Makineleri Hakkında Yönetmelik
Bitki Koruma Ürünlerinin Toptan ve Perakende Satılması ile Depolanması Hakkında Yönetmelik)

Kişilik Hakları

Herhangi bir kişinin kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü gibi eşyaların BİZ Platformu üzerinden satışı yasaktır. Aynı zamanda BİZ Platformu üzerinde kişilerin kişilik haklarını zedeleyecek şekilde telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi kişisel bilgilere yer verilmesi yasaktır.

Telsiz Ürünleri

Telsiz cihazlarının Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik’e aykırı şekilde satışı yasaktır. Bununla birlikte lisans gerektiren telsizlerin satışı BİZ Platformu üzerinde yapılmamakta olup yayınlanmak istenilen telsiz ilanlarında ayrıca kullanıcıların “Lisans Gerektirmediği” beyan bilgisine yer vermesi de zorunludur.
(Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuatlar; 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
Frekans Tahsisinden Muaf Telsiz Cihaz ve Sistemleri Hakkında Yönetmelik)

Etkinlik Biletleri

Usulsüz bilet satışının engellenmesi adına, her türlü spor müsabakalarına ait biletlerin BİZ Platformu üzerinden satışı yasaktır. Sadece konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin satışına bazı kurallar çerçevesinde izin verilmekte olup bu bağlamda dikkate alınacak hususlar aşağıdaki gibidir.
- Resimsiz bilet satışına izin verilmemektedir.
- Bilet fiyatının ilan görsellerinde net bir şekilde görülmesi gerekmektedir.
- Biletin fiyatından daha yüksek bir fiyatta satışı yapılamamaktadır. Aksi halde bu satış Şirketimiz tarafından karaborsacılık olarak değerlendirilebilir, ilgili üyenin ilanı yayımdan kaldırılabilir ve üyeliği durdurabilir.
(Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat;
7258 Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun)

Ortak Arama

Vakfımız tarafından yönetilen BİZ Platformu üzerinden herhangi bir işletme ya da firmaya hissedar, ortak vb. aranmasına ilişkin ilan verilememektedir.

İkinci El İç Çamaşırı Satışı

BİZ Platformu üzerinden kullanılmış iç giyim ürünlerinin satışına izin verilmemektedir.

 

Evcil Hayvan Satışı

BİZ Platformu üzerinde evcil hayvanlar kategorisinde bulunan tüm içeriklerin ücretli olarak satışı yapılamamaktadır. Evcil Hayvanlar Kategorisinde sadece ücretsiz sahiplendirme ilanlarına izin verilmektedir. Ücretli satış yönünde tespitlerde üyelikler durdurulur.
Yasağa dayanak teşkil eden başlıca mevzuat aşağıdaki gibi sıralanabilecektir.
5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu
Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği

Promosyon Ürünler

Hediye çeklerinin, indirim kuponlarının, ilgili firmalar tarafından bedelsiz şekilde verilen hediye ve promosyon ürünlerinin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından sosyal yardım amaçlı olarak halka bedelsiz şekilde verilen ürünlerin satışına izin verilmez.

Resmi Kıyafet & Askeri Malzemeler

Temsili çocuk kostümleri (kıyafetleri) hariç olmak üzere, BİZ Platformu üzerinden kamu kurum ve kuruluşlarının resmi kıyafetlerinin, rozetlerinin, aksesuarlarının satışına izin verilmemektedir.

Şifre Çözücüler Ve Uydu Alıcıları

Uydu kanallarındaki şifre kırıcı yazılım ya da eklentilerin BİZ Platformu üzerinde satışı yasaktır. Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları. Yazılımlara, sunuculara veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişmeyi sağlayan yazılımlar. Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik dağıtım sistemlerine/aygıtlarına yasa dışı erişime olanak sağlayan yazılımlar. Ücretsiz kablo hizmetleri almak için kablo veya uydu sinyallerini çözen decoder ürünler. Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve ürünler.

Diğer Yasaklı Ürünler;

•İşitme Cihazları
•Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları
•Yasaklı yayınlar
•Numaralı gözlük, camı ve lensi satışları
•Bahis, görüntülü sohbet, pornografik ve eczaneler adına açılmış sitelerin domainlerinin satışları
•Sanal para satışları
•Forex İşlemleri
•Dinleme cihazları, böcekler, casus kamera
•Her türlü uyuşturucu maddeleri
•Elektronik sigara, elektronik nargileler
•Maymuncuk ve kilit açıcılar
•Sahte paralar ( Üzerinde geçersizdir ibaresi mevcut olanlar hariç )
•Çalıntı ürünler
•Kayıt dışı yada imei numarası kopyalanmış telefonlar
•Yasaklı Hayvan Türleri (Yabani Hayvanlar)
•Emniyet Kemeri Adaptörü
•Mezar yeri satışları
•Tedavüldeki paraların satışı
•Göktaşı satışı
•Satışı ve devri sözleşmelerle yasaklanmış ve/veya sınırlandırılmış olan ürünler. (Oyun hesapları, Markalara ait özel içecek dolapları vb.)

•İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımlar ( doping ilaçlarının, kokain ve benzeri uyuşturucu ürünlerinin izlerini silme amaçlı ilaç temizleme karışımları)

•Yasal olmayan doğal ya da kimyasal maddeler, her türlü uyuşturucu maddenin satımı

•Sahte belgeler ( sahte kimlik, diploma, pasaport vb.)

•Askeri teçhizat

•Radar dedektörleri

•Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetleri

•Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler

•Taşıtların yönetim sistemine ilişkin müdahale müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat

•Organik tarım ürünleri

• ‘’Sağlık beyanı ‘’ içeren ürünler (  sağlık beyanı; insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ima eden veya ileri süren tüm ifadelerdir )

•Airbag ve ekipmanları

•Trafik aygıtları(radar kitleyici vb.)

•Tv dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

•Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları

•Resmi kıyafetler ve üniformalar

•Toplu elektronik posta adresleri

•Kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

•Elektronik kaykay

•Zayıflama tabletleri

•Sentetik uyarıcılar (banyo tuzu, K2, Spice, Genie, Kronic olarak adlandırılan maddelerin tümü) ve salvia divinorum

 

 

Çerezler (cookie), web sitemizi ve hizmetlerimizi daha etkin bir şekilde sunmamızı sağlamaktadır. Detaylı bilgi için Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Veri Politikasını inceleyebilirsiniz.